• Čeština
 • Polski
 • Deutsch
 • Obchodní podmínky
  a zpracování osobních údajů

  Poskytovatel ubytování a služeb:

  Pelan Transport, s.r.o.
  Těšínská 1104, 738 01 Frýdek Místek
  IČ: 27800873
  DIČ: CZ27800873

  1. Obecná ustanovení

  Pelan Transport, s.r.o., IČ: 27800873 (dále jen „Ubytovatel“), tímto vydává ve smyslu ust. §1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „VOP“):

  Předmětem těchto VOP Ubytovatele je úprava podmínek realizace ubytovacích a souvisejících služeb objednateli (dále jen „Klient“). VOP jsou nedílnou součástí všech ujednání mezi Ubytovatelem a Klientem. Potvrzením Nabídky Ubytovatele, resp. rezervace Klienta (dále jen „Rezervace“), uznává Klient následující VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětem VOP.

  Host je povinen dbát bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů. V době od 22,00 do 7,00 hod je host povinen dodržovat noční klid ve všech prostorách hotelu. V celém hotelu vč. společných prostorů je zákaz kouření. Porušení těchto nařízení opravňuje ubytovatele k udělení finanční pokuty až do výše 1000 EUR nebo, v nutných případech, volat policii. Host je povinen oznámit veškeré závady a poruchy na zařízení  a to okamžitě po zjištění, aby mohla být sjednána náprava. Oznámení buď emailem na: katolik@seznam.cz nebo tel. 730893416.   Host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena majitelem.

  2. Storno poplatky při zrušení pobytu

  • Zrušení zdarma minimálně 30 dní před příjezdem.
  • 50 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 30 dnů před příjezdem
  • 80 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 5 dní před příjezdem

  3. Doplňující obchodní podmínky

  Rezervace ubytování a dalších služeb a potvrzení této rezervace ze strany ubytovatele je možné pouze písemně, tj. emailem nebo přes externí poskytovatele (např. booking.com). Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tedy emailem. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit. Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace.   V případě, že nebude uhrazena záloha, rezervace ze strany poskytovatele není závazná a ubytovatel nemusí ubytování a služby poskytnout. . Po přijetí zálohy je zákazníkovi zasláno potvrzení o přijaté platbě a pokoj bude závazně rezervován.  

  4. Zpracování osobních údajů

  Pelan Transport, s.r.o. , se sídlem na adrese Těšínská 1104, 738 01,  Frýdek Místek, IČ: 27800873
  DIČ: CZ27800873, zapsána na Krajském soudě v Ostravě, spisová značka C 30060/KSOS (dále jako „správce“) si Vás dovoluje informovat o tom, jak a proč zpracovává Vaše osobní údaje.

  Tyto zásady se týkají zejména zákazníků správce, kteří odesílají poptávkový formulář z webových stránek golfapartmanyceladna.cz

  Tyto Zásady jsou účinné od 25. května 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

  4.1 Rozsah zpracování (kategorie osobních údajů)

  1. Vaše osobní údaje budu zpracovávat v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro účely zpracování, zejména tedy pro účely vzájemných obchodních vztahů jako jsou smluvní jednání a následné plnění uzavřených smluv. Jedná se zejména o kontaktní a identifikační údaje (jméno a příjmení, adresa bydliště / podnikání, e-mailová adresa a telefonní číslo).

  2. Zvláštní kategorií osobních údajů jsou tzv. soubory cookies. Jedná se o malé datové soubory, které se z mých internetových stránek prostřednictvím Vašeho prohlížeče ukládají do Vašeho zařízení. Tyto soubory zajišťují lepší uživatelský komfort a lepší funkčnost mých internetových stránek, zejména umožní rychlejší načtení již navštívených stránek. Tzv. reklamní cookies, které se využívají za účelem cílené reklamy, na svých internetových stránkách nevyužívám. Ukládání souborů cookies můžete zakázat ve Vašem prohlížeči nebo tyto soubory z Vašeho zařízení ručně vymazat. To však bude mít vliv na funkčnost našich internetových stránek, které si Vás nebudou pamatovat.

  4.2 Účel a právní základ zpracování

  3. Vaše osobní údaje zpracovávám k několika účelům. Primárním a hlavním účelem je uzavření a plnění smlouvy, kterou se mnou uzavíráte. Dalším účelem zpracování je plnění zákonných povinností. Vaše osobní údaje zpracovávám po ukončení vzájemných obchodních vztahů také za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, zejména kdybych musela některé z dokumentů obsahujících Vaše osobní údaje předložit jako důkaz v soudním řízení.

  4. Právním základem zpracování je plnění smlouvy mezi mnou jako správcem a Vámi jako zákazníkem, subjektem údajů. Právním základem překrývajícím se v určitém rozsahu je plnění právních povinností, a to zejména ve vztahu k některým daňovým a účetním předpisům – např. dle zákona o dani z přidané hodnoty musím uchovávat účetní doklady po dobu 10 let od konce účetního období. Můj oprávněný zájem je také titulem pro zpracování v případě, kdy osobní údaje uchovávám po dobu 10 let zejména pro případ, že bych musela tyto osobní údaje nebo dokumenty, na kterých se tyto osobní údaje nacházejí, předložit jako důkazy v soudním sporu. Mým oprávněným zájmem je tedy právní ochrana, a to po dobu běhu promlčecí lhůty.

  4.3 Doba zpracování

  5. Vaše osobní údaje zpracovávám po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy. Z důvodu mého oprávněného zájmu uchovávám Vaše osobní údaje dalších 10 let po zániku smlouvy z důvodu ochrany v případném soudním sporu, což odpovídá objektivní promlčecí lhůtě dle občanského zákoníku. Některé z osobních údajů zpracovávám po dobu pevně stanovenou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti daňové a účetní.

  4.4 Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

  6. K Vašim osobním údajům budu mít přístup já, případně externí účetní, daňoví a právní a jiní poradci, kteří dostávají tyto osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Zároveň Vaše zejména kontaktní údaje předávám poskytovatelům přepravních služeb za účelem dodání Vámi objednané služby. Nepředávám Vaše osobní údaje jiným třetím osobám, s výjimkou orgánů veřejné moci (zejména finanční úřad) při plnění právních povinností.

  4.5 Kontakt na správce

  7.   Nemám sice pověřence pro ochranu osobních údajů, nicméně se na mě můžete jako na správce kdykoliv obrátit na emailu: info@golfapartmanyceladna.cz, či písemně na adrese (Pelan Transport, s.r.o Těšínská 1104738 01  Frýdek Místek​). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

  4.6 Vaše práva podle GDPR

  8. V souladu s GDPR máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo výmazu a další práva stanovená v GDPR.

  9. Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

  Vytvořeno 1. 6. 2020
  Aktualizováno 8. 2. 2020